ารช่วยเหลือชุมชนต่างๆ

ใช้สื่อออนไลน์ในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ


ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ประกันรถยนต์ภาคบังคับ

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. (ประกันรถยนต์ภาคบังคับ) ได้แก่ ผู้ประสบภัยจากรถ อันได้แก่ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้าหากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้ ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง ค่าเสียหายที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับการชดใช้มีดังนี้

1.ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำขอให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยโดยมีรายการดังนี้ กรณีบาดเจ็บโดยไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ได้แก่ ค่ายา ค่าอาการทางเส้นเลือด ค่าอ๊อกซิเจน และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบำบัดรักษา รวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษและค่าบริการอื่นทำนองเดียวกัน ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ค่าพาหนะนำผู้ประสบภัยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 30,000 บาท/คน จากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ สูญเสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด จิตพิการอย่างติดตัว ทุพพลภาพอย่างถาวร กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยชอบธรรมจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ โดยได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 30,000 บาท/คน กรณีเสียชีวิตหลังจากมีการรักษาพยาบาล จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพรวมกันแล้วไม่เกิน 30,000 บาท

2.ค่าเสียหายส่วนที่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นโดยต้องรอพิสูจน์ความผิดก่อน ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ดังกล่าวเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นในข้อ 1 แล้วดังนี้ กรณีบาดเจ็บ จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท/คน กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับการชดใช้ 100,000 บาท/คน กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ 10,000 บาท/คน กรณีเสียชีวิตหลังจากมีการรักษาพยาบาล จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายรวมกันเป็นเงิน 100,000 บาท/คน (เป็นค่ารักษาพยาบาล+ค่าปลงศพ)
ในกรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่ประสบภัย ผู้ขับขี่จะได้รับการชดใช้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าที่พระราชบัญญัติฯกำหนด ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้จากผู้กระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

รูปแบบของการหาเงินทุนCrowd Funding หรือ Social Funding

ในยุคที่ธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นเพราะความก้าวหน้าในการพัฒนาแผนธุรกิจ, การจัดการ, การลงทุน รวมถึงความร่วมมือที่มีความซับซ้อนมากขึ้นระหว่างบริษัทและนักลงทุนต่างๆ คนธรรมดาๆ ทั่วไปที่ไม่มีเม็ดเงินมากมายแต่มีแนวคิดที่ดีก็สามารถที่จะเริ่มธุรกิจของตัวเองได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับความล้มเหลวมากเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป

รูปแบบของการหาเงินทุน แนวคิดนี้เรียกว่า Crowd Funding หรือ Social Funding และตัวอย่างที่น่าทำความรู้จักก็คือแพลทฟอร์มการระดมเงินทุนที่เรียกว่า Kickstarter

Crowd Funding หรือ Social Funding มีลักษณะที่ค่อนข้างตรงตามชื่อ นั่นก็คือการระดมเงินทุนจากคนหมู่มากหรือจากสังคมของคนที่สนใจจะลงทุนในไอเดียใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้ไอเดียดีๆ ได้กลายมาเป็นธุรกิจจริงๆ ซึ่ง Crowd Funding แตกต่างจากการหาเงินทุนแบบ Peer-to-peer Microlending ซึ่งเป็นการระดมเงินทุนแบบคนต่อคน นั่นคือผู้ที่สนใจจะลงทุนจะให้ยืมเงินโดยตรงต่อเจ้าของไอเดีย เช่น แพลทฟอร์มที่เรียกว่า Kiva ซึ่งในกรณีของ P2P Microlending นั้นจะมีการตกลงในเรื่องของการคืนเงินและผลประโยชน์ตอบแทน แต่กรณีของ Crowd Funding นั้นเป็นลักษณะของการให้เงินโดยที่ผู้รับเงินหรือเจ้าของไอเดียไม่ต้องคืนเงินลงทุนนี้และไม่ต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ต่อเจ้าของเงินลงทุนทั้งหลาย

กระบวนการของ Crowd Funding นั้นไม่ซับซ้อน เพียงแค่คุณมีไอเดียที่ดีก็สามารถเข้ามาสมัครใช้บริการของเว็บต่างๆ ที่เป็นศูนย์กลาง Crowd Funding ได้ ตัวอย่างเว็บดังๆ ก็ได้แก่ Kickstarter, Pledge Music, Spot.Us Invested.in ซึ่งแต่ละเว็บก็จะเน้นไปยังอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนไอเดียใหม่ๆ ?ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเมื่อทำการสมัครบริการแล้ว คุณก็สามารถกรอกรายละเอียดของโครงการที่ต้องการจะทำ เช่น เป้าหมายของโครงการ และขอบเขตความร่วมมือที่ผู้สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้

การลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ผู้ที่สนใจเกิดความชอบในแนวคิดและต้องการให้เกิดทางเลือกในตลาดหรือเกิดบริการใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการที่ยังไม่มีผู้ให้บริการใดทำได้ ซึ่งเงินลงทุนอาจจะมีตั้งแต่หลักไม่กี่ร้อยบาทต่อคนไปจนถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียว และยิ่งไอเดียของคุณน่าสนใจแค่ไหน แนวโน้นที่คนจะเข้ามาร่วมลงทุนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

รูปแบบของ Crowd Funding น่าสนใจตรงที่การเสนอความคิดเพื่อขอเงินก็ถือเป็นการทดสอบตลาดในรูปแบบหนึ่ง หากโครงการได้รับการตอบรับที่ดี แสดงว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่สามารถจะเกิดเป็นธุรกิจที่มีคนในใจได้ และในทางตรงกันข้าม หากไอเดียไม่สามารถระดมเงินทุนได้ เจ้าของโครงการก็จะได้รู้ตัวและนำไอเดียไปพัฒนาต่อซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจจริงไปได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นเงินที่ได้มาหากไม่สามารถสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ ผู้ระดมเงินทุนก็ไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระในการคืนเงินให้กับเจ้าของเงิน ซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างดี

การพัฒนาและการระดมทุน

การพัฒนาและการระดมทุน ได้มีความเป็นทางการและเป็นมืออาชีพมากขึ้น ผู้ฝึกหัดและอาสาสมัคร มีความตระหนักร่วมกันในการฝึกอบรม แนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการระดมทุน ผู้บริจาคมีความตระหนักสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร

วางแผนการสื่อสารและการระดมทุน

การสื่อสารที่ดี ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคอย่างมากมาย ทำให้เกิดความสนใจและประสงค์จะร่วมในกิจกรรมที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร เกิดความผูกพันกันมากขึ้น มีความเข้าใจและให้การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร

แผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นการเชิญชวนให้มีความฝันร่วม และช่วยกันทำในกิจกรรมดังกล่าวระหว่างผู้บริจาคกับองค์กร
ประเภทของการบริจาค

แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ การดำเนินการประจำปี , โครงการพิเศษ , สร้างอาคาร จัดหาเครื่องมือ และ กองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระดมทุนขนาดใหญ่มักจะพบมากที่สุดในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ , พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

สิ่งที่ต้องดำเนินก่อนนำแผนพัฒนาไปใช้

Hank Rosso ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแผนการระดมทุน 4 องค์ประกอบ ดังนี้

หน่วยงาน : ต้องรวบรวมความต้องการทั้งภายในและภายนอก มีการทบทวนตรวจสอบ ต้องได้รับการยอมรับ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารองค์กร และบุคคลเหล่านั้นต้องเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มกำลังในการดำเนินการตามแผนที่กำหนด

การบริหาร : ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้สนับสนุนหลักในการพัฒนาความต่อเนื่องขององค์กร กลุ่มผู้บริหารอาวุโส และกรรมการขององค์กร เป็นผู้ประสานงาน เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมการพัฒนาและคณะทำงาน : ความสำเร็จของโครงการไม่ใช่อยู่ที่งบประมาณเท่านั้น แต่สิ่งที่จำเป็นคือการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้บริจาคอย่างเพียงพอ คณะทำงานต้องอบรมอาสาสมัครเพื่อ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริจาค มองเห็นผลลัพธ์ คุณค่าในแผนการพัฒนานั้น

คณะกรรมการระดมทุน ความสามารถของพนักงานในการวางแผนจัดการและบริหารโครงการจะส่งผลลัพธ์ของการระดมทุน แต่การบริหารจัดการไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ส่งผลอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ มีงบประมาณเพียงพอ, จังหวะการขับเคลื่อน, ความสามารถของเจ้าหน้า ความโปร่งใสของโครงการ และการบริหารงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

M4034S-4211การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางพาณิชย์ที่มีความสาคัญมากสาหรับเศรษฐกิจของหลายประเทศในอาเซียน ถึงแม้การท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อีกด้านหนึ่งการท่องเที่ยวก่อให้ผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ สังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย เช่น การที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากกว่าที่สิ่งแวดล้อมจะรองรับไหวจนเกิดปัญหาขยะ น้ำเสีย จนสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมในที่สุด เกิดปัญหาขัดแย้งกับคนในชุมชน เช่น ปริมาณน้ำไม่พอใช้ ปัญหาบุกรุกที่ดิน วัฒนธรรมในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวบ้านเราได้ปรับเปลี่ยนไปหลายแนวทาง นอกเหนือจากการท่องเที่ยวตามประเพณีนิยมที่ทำกันมายาวนานที่ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักคุ้นเคยกันดี ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้น ทุกวันนี้เรามีชุมชนเล็กๆมากมายที่เปิดตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้กำลังเป็นจุดเปลี่ยนของโลกแห่งการท่องเที่ยว เป็นทางเลือกใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว สำหรับประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับมีหลายทางคือประโยชน์ในด้านการพัฒนาของชุมชนเองโดยที่การท่องเที่ยวทำขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของชุมชนบางอย่างแต่ไม่ได้เพื่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นประโยชน์ก็จะตอบกับชุมชนนั้นๆ เช่น ต้องการแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม ชุมชนนั้นก็จะได้การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม ดังนั้นประโยชน์ก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายกับชุมชนในตอนแรกเพื่อประโยชน์ทางด้านการพัฒนาการจัดการมากกว่าประโยชน์ในเรื่องรายได้

การท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยคนในชุมชน จึงเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน เป็นการพัฒนาคนในชุมชนให้มีบทบาทที่สำคัญในการอนุรักษ์ความเป็นชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนชุมชนเป็นเหมือนบ้านของตนเองที่คอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความยินดี ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวได้สร้างรายได้ อาชีพ และการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มต่างๆ และเป็นการขยายภาคเศรษฐกิจของไทยให้ขยายตัวมากขึ้น แต่ผลอีกด้านของการท่องเที่ยวก็ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน ดังที่เราได้รับรู้รับฟังตามข่าวสารต่างๆซึ่งต้องพึงระวังในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ

กำราบ ภูมิแพ้ ด้วยตัวเองที่สามารถทำได้ง่าย

กำราบ ภูมิแพ้ ด้วยตัวเองที่สามารถทำได้ง่าย

กำราบ ภูมิแพ้ ด้วยตัวเองที่สามารถทำได้ง่าย

ภูมิแพ้ ในเมื่อการรักษาด้วยการใช้ยาและเทคโนโลยีเป็นการพึ่งพาได้เพียงชั่วคราวคราว ลองมาดูกันว่าแล้วเราจะช่วยตัวเองในการพลิกฟื้นภูมิชีวิตที่มันเสียระบบไปได้อย่างไรบ้าง ออกกำลังกาย เมื่อออกกำลังกายจะมีเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆ มากขึ้นช่วยให้ลำไส้ย่อยอาหารดีขึ้นกระตุ้นการทำงานของสมอง และเพิ่มความแข็งแรงในทุกระบบของร่างกาย สมองหัวใจ ปอดผิวหนังอวัยวะภายในกล้ามเนื้อ หรือแม้แต่ระบบภูมิชีวิต ภูมิแพ้ และยังช่วยให้ร่างกายขับของเสีย รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมออกจากเซลล์ทุกเซลล์ได้มากขึ้นทำสมาธิ มีการศึกษาพบว่าการทำสมาธิช่วยลดความดันเลือด ความเครียดและความเจ็บปวดช่วยเสริมสร้างภูมิชีวิตในด้านจิตใจจะช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เผชิญกับโรคภูมิแพ้

ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังได้ดีขึ้น อาหารเสริมภูมิชีวิต ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายจะดีเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราป้อนไปอาหารจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการปรับภูมิชีวิต นอกจากนี้ยังมีสารอาหารหลายชนิดที่ช่วยให้ระบบภูมิชีวิตดีขึ้น ภูมิแพ้ อาจเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของร่างกาย บางคนอาจมีอาการ ภูมิแพ้ ในระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบ โรค ภูมิแพ้ นั้นเป็นโรคที่สามารถพิสูจน์หาสาเหตุของโรคและสามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยบางคนเริ่มจากอาการแพ้อากาศเรื้อรัง เยื่อจมูกอักเสบ เมื่อไม่ได้ใส่ใจรักษา ต่อมาอาจกลายเป็นโรคหอบหืด โรคผื่นคันผิวหนัง เช่น เป็นลมพิษ ปวดศีรษะเรื้อรัง โรคอ่อนเพลียต่างๆ เป็นต้น

บางคนเชื่อว่า ถ้าเด็กเป็นโรคหอบหืดตั้งแต่เล็กพอโตขึ้นอาจหายไปเองได้ และไม่จำเป็นต้องรักษาอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะโรคนี้อาจทำให้เจริญเติบโตช้า การปรับตัวเข้ากับสังคมเพื่อนๆ และสภาพแวดล้อมได้ไม่ดี เกิดปมด้อย เจ้าตัวเล็กอาจขาดความมั่นใน ส่วนเด็กที่แพ้อากาศ ถ้าไม่รักษาต่อมาก็อาจกลายเป็นโรคหอบหืดที่มีอาการของโรคแรงขึ้นเรื่อยๆ ได้ ปัจจุบันยารักษาโรคภูมิแพ้ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้นมีหลายประเภท ทั้งยารับประทาน ยาสูดเข้าหลอดลม ยาพ่นจมูก ยาหยอดตา และยาทาผิวหนัง ภูมิแพ้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nakhunclinic.com

การระดมทุนโดยอาศัย Venture Capital

ธุรกิจมีรูปแบบการระดมทุนระยะยาว จำแนกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ การระดมทุนโดย Equity Financing และ Debt Financing ซึ่งแตกต่างกันตามสถานะความเป็นเจ้าของ กล่าวคือ Equity Financing เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนในธุรกิจและมีฐานะเป็นผู้ร่วมลงทุนหรือเจ้าของกิจการ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ในขณะที่การระดมทุนจาก Debt Financing หรือการกู้ยืมนั้น ผู้สนับสนุนเงินทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้และจะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมดังกล่าว

หากธุรกิจที่ต้องการระดมทุนเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกของการระดมทุนจะเปิดกว้างมากกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprises -SMEs) เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้การระดมทุนได้ทั้ง 2 แบบข้างต้นได้หลากหลายประเภท อาทิ การขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป การขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น และการจำหน่ายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีต้นทุนที่ต่ำ และมีความยืดหยุ่นมากกว่าบริษัทขนาดเล็กในการปรับสัดส่วนของแหล่งเงินทุนระยะยาวระหว่างหนี้สินและส่วนทุนได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ สำหรับ SMEs ที่อาจจะเป็นการเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว ไม่มีเงินทุนมากนัก และไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีทางเลือกในการระดมทุนค่อนข้างจำกัด ทางออกในการระดมทุนของบริษัทเหล่านี้จึงต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เป็นหลักและส่วนมากจะต้องอาศัยสินทรัพย์ของเจ้าของเป็นหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว

อย่างไรก็ดี SMEs มีทางเลือกในการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดย Venture Capital ได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญเช่น Apple Intel Microsoft เกิดขึ้นและเติบโตขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด

Venture Capital เป็นรูปแบบหนึ่งของ Equity Financing หรือเป็นการระดมทุนในส่วนของเจ้าของ ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุนเรือนหุ้นในกิจการ โดยไม่ได้เป็นการขายหุ้นในกับบุคคลหรือประชาชนทั่วไป หากแต่ได้มาจากแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะที่เรียกว่า ธุรกิจ Venture Capital ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดการเกี่ยวกับเงินร่วมลงทุน โดยจะระดมเงินทุนของตนเองเพื่อนำไปลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวใน SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะทำให้ Venture Capital สามารถขายหุ้นและทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น (Capital Gain) ได้

นอกเหนือจากถอนตัวจากการลงทุนโดยการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เจ้าของเดิมอาจตกลงระหว่างกันกับ Venture Capital เพื่อให้เจ้าของเดิมซื้อหุ้นคืน (Buy Back) โดยให้อัตราผลตอบแทนที่ดีระดับหนึ่งแก่ Venture capital ได้เช่นกัน

การระดมทุนเพื่อการศึกษาในการพัฒนาให้มีความรู้

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านวัตถุมีการพัฒนาสร้างสรรเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการศึกษาในโรงเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยปรับประยุกต์ให้เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยพัฒนาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย เพื่อให้คนมีชีวิตที่ดีงาม เก่งและมีความสุข ให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการให้มากที่สุดในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย

ความสำคัญของทรัพยากรการศึกษา
1.ทำให้สถานศึกษาดำเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และได้ผลตามความ มุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2. เป็นการช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ
3. เป็นการช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านอื่นๆในสถานศึกษา
4. เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ทำให้กิจกรรมของสถานศึกษาดำเนินไปได้
5. มีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของปริมาณและคุณภาพ

จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆอยู่มากโดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน
ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของสถานศึกษาอันมีที่มาจากสาเหตุต่าง ๆเช่นความขาดแคลนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ทำให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกันตามปัจจัยข้างต้นจึงทำให้คุณภาพของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ต้องการจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีงามโดยมีแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาดังนี้

แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
สำหรับแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาพอสรุปได้ดังต่อไปนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 15- 16) ได้ให้แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 8 ตั้งแต่มาตราที่ 58 – 62 ไว้ดังนี้ มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา ดังนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อ การศึกษาได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วม รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็นทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุนการอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี

ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาของไทยยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการที่นักเรียนยังต้องเรียนพิเศษครูยังต้องได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอีกมากผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการศึกษาในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ภาคประชาชนไม่มีความเข้มแข็ง ไม่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนทำให้ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการศึกษาในชุมชนของตนเอง

เทคนิคและรูปแบบการระดมทุนอย่างง่าย

การระดมทุน นั้นมีความหมายที่กว้างขวางและผูกพันทั้งองกร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ชุมชนและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ คนที่จะเป็นนักระดมทุนจึงต้องเป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉง คิดอย่างก้าวหน้าและกล้าทำอีกทั้งจะต้องมีคุณธรรม ความซื่อตรงเป็นอย่างสูง ทั้งนี้การระดมทุนนั้นสามารถระดมทุนได้ในช่วงต่างๆดังนี้

1.ทุกเทศกาลสำคัญที่คิดว่าสามารถระดมทุนได้ อย่างเช่น เทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันคริสต์มาส วันแม่ วันพ่อ หรือช่วงเข้าพรรษา เพื่อช่วยในการสะสมทุนให้เพิ่มมากขึ้น
2.เมื่อมีปัญหาที่รุนแรง อย่างเช่น เกิดภัยพิบัติต่างๆ เพื่อสามารถนำมาช่วยเหลือได้
สำหรับขั้นตอนการระดมทุน มีด้วยกัน คือ
– องค์กรจะต้องพิจารณาและเปรียบเทียบความสามารถขององค์กร ว่าจำเป็นจะต้องระดมทุนหรือไม่ โดยการตั้งคำถามว่าการจะเปิดระดมทุนนี้จะทำให้เกิดประโยชน์อะไรต่อภารกิจบ้าง
– จะต้องตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ประกอบด้วยบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกจากหลากหลายองค์กรที่น่าเคารพเชื่อถือและมีความโปร่งใส เป็นคนที่มีผลงานและมีเครือข่ายกว้างขวาง
– คณะกรรมการร่วมกันประชุมและกำหนดสิ่งต่างๆ อย่างเช่น เป้าหมายการระดมทุน รูปแบบการระดมทุนเป็นอย่างไร การมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการนำไปปฏิบัติและอื่นๆ
– การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
– จัดเก็บรายชื่อและข้อมูลต่างๆของเจ้าของทุนที่ให้การสนับสนุนไว้
– จัดทำจดหมายขอบคุณรวมทั้งสรุปผลการนำทุนที่ได้ไปใช้ เพื่อให้เจ้าของทุนทราบ
– สรุปและประเมินผล รวมทั้งวางแผนปรับปรุงระดมทุนครั้งต่อไป
วิธีการระดมทุนที่ดีนั้น ไม่ควรใช้วิธีการระดมทุนเพียงวิธีเดียว เพราะอาจจะทำให้เกิความเบื่อหน่ายได้ นอกจากนี้ผู้ที่จะเป็นนักระดมทุนจะต้องกล้าและมีความยืดมั่นในอุดมการณ์ จะต้องมีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความกตัญญูต่อเจ้าของทุน ซึ่งจะเห็นว่าการระดมทุนนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะต้องมีเป้าหมายว่าจะนำทุนเหล่านั้นไปใช้เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ เพราจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของทุนและต่อสังมรวมทั้งเพื่อร่วมงานด้วย ดังนั้นการระดมทุนนั้นสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆได้ หรือช่วยเหลือตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้มีงบประมาณในการดูแลที่เพียงพอ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยเหลือสังคมให้มีความสุขได้

การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชาว เนปาล จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชาว เนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง 7.9 ริกเตอร์ที่ประเทศเนปาล และแผ่นดินไหวระลอกเล็กๆ อีกเกือบ 60 ครั้งที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลได้คร่าชีวิตผู้คนกว่า 2,500 คน และส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหรือไร้ที่อยู่อีกหลายแสนคน ประชาชนมากมายต้องนอนกลางแจ้งท่ามกลางอากาศหนาวเย็น โรงพยาบาลรัฐไม่สามารถรองรับผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตได้ ในขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเริ่มขาดแคลน
จึงทำให้มีหลายๆ ประเทศ และหลายๆ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมายหลายประเทศ ระดมเงินทุน และสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นในการยังชีพ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประเทศเนปาล ตัวอย่างเช่น “ร่วมกับยูนิเซฟช่วยเด็กๆ เกือบ 1 ล้านคนจากเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล เด็กๆ และครอบครัวในเนปาลกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างเร่งด่วน โปรดบริจาคเงินให้ยูนิเซฟ” และองค์กรความช่วยเหลือนานาชาติ และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่เอเชีย ยุโรป และสหรัฐ ต่างเร่งส่งหน่วยกู้ภัยและความช่วยเหลือมายังเนปาล
ประเทศอินเดีย ได้ส่งสิ่งของเข้าไปมีทั้งโรงพยาบาลส่วนหน้า ที่เคลื่อนย้ายทางอากาศได้ หน่วยวิศวกรรม อาหาร น้ำ เจ้าหน้าที่ทีมตอบสนองภัยพิบัติแห่งชาติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ้าห่ม และเต็นท์ ขณะที่รัฐบาลสหรัฐให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือในวงเงิน 1 ล้านดอลลาร์ ด้านกองทัพสหรัฐเผยว่า เครื่องบินซี-17 โกล้บมาสเตอร์เดินทางถึงเนปาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่เกือบ 70 คน เช่นเดียวกับจีนที่จะส่งทีมค้นหา 62 คน และสุนัขดมกลิ่น 6 ตัวมาช่วย ด้านคณะกรรมาธิการยุโรปมีมติให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน 3 ล้านยูโร หรือราว 104 ล้านบาทให้กับเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
เงินช่วยเหลือก้อนนี้จะส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยจะใช้ไปกับการซื้อปัจจัยจำเป็นอย่างน้ำสะอาด ยารักษาโรค ที่พักพิงฉุกเฉิน และการโทรคมนาคม นอกจากอียูแล้ว รัฐบาลรัสเซียยังได้ส่งเครื่องบิน 2 ลำ พร้อมด้วยทีมงานหน่วยกู้ภัย และทีมให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนไปยังประเทศเนปาล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวแล้ว เช่นเดียวกับ ญี่ปุ่น และศรีลังกา ที่ยืนยันว่ามีการส่งทีมหน่วยกู้ภัยไปยังเนปาล ด้านสหรัฐ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เรียกร้องให้นานาประเทศช่วยกันระดมทุนช่วยเหลือประเทศเนปาล ด้านกูเกิล ประกาศสมทบเงินช่วยการกู้ภัย 1 ล้านดอลลาร์

คลัสเตอร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนชนบท


ชนบทเป็นที่รวมของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และยังเป็นแหล่งผลิตและเป็นตลาดรองรับการขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจสาขาอื่น ด้วยเหตุนี้ชนบทจึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญและความมั่นคงของชาติ  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชนบทจึงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบโยงใยถึงทุกส่วนของสังคม การพัฒนาชนบทเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืน ในการวัดประเมินเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับสากลนั้น ตัวชี้วัดที่สำคัญ นอกเหนือจากความมั่งคั่งและความกินดีอยู่ดีคือ การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่เป็นบทบาทที่สำคัญที่รัฐจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้ระบุเป้าหมายของประเทศเกี่ยวกับชุมชนที่เข้มแข็ง ให้มีการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมและรับผิดชอบการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยตนเองอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพสำหรับทุกช่วงวัย โดยใช้แนวคิดพื้นฐาน 3 ประการคือ การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแบบบูรณาการโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และมุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของชุมชนชนบทดังกล่าวอย่างมาก จะพบว่าการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีต่างๆ  และขาดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลของชุมชนชนบท ทำให้สังคมชนบทมีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปในทางทำลายธรรมชาติมากกว่ารักษาความสมดุลของธรรมชาติ ระบบนิเวศต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ดังนั้น ชุมชนชนบทไม่สามารถพึ่งพาธรรมชาติได้อีกต่อไป

นอกจากปัญหาที่กล่าวมาแล้ว โครงสร้างประชากรของไทยก็เป็นปัญหาหลักเช่นกัน เพราะประชากรไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุและมีผู้พิการมากขึ้น บุคคลที่อยู่ในวัยทำงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนเหล่านี้สามารถช่วยตัวเองด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ให้มากที่สุด ในขณะที่ต้องพัฒนาชุมชนชนบทให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกแบบคู่ขนาน

เป้าหมายของคลัสเตอร์ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาสใน 5 ปีข้างหน้าคือ การพัฒนาให้เกิดชุมชนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเป็นต้นแบบและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อย่างน้อย 10 ชุมชน สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของชุมชนและขยายผลไปชุมชนอื่นหรือเกิดวิสาหกิจชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 12 เรื่อง เกิดฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารของชุมชนซึ่งกันและกัน 3 ฐานข้อมูล ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้ได้ มผช. ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ และได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มผู้พิการ/สูงอายุ พร้อมทั้งการส่งมอบให้ถึงมือผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 60 ต้นแบบ