การพัฒนาและการระดมทุน ได้มีความเป็นทางการและเป็นมืออาชีพมากขึ้น ผู้ฝึกหัดและอาสาสมัคร มีความตระหนักร่วมกันในการฝึกอบรม แนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการระดมทุน ผู้บริจาคมีความตระหนักสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร วางแผนการสื่อสารและการระดมทุน การสื่อสารที่ดี ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคอย่างมากมาย ทำให้เกิดความสนใจและประสงค์จะร่วมในกิจกรรมที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร เกิดความผูกพันกันมากขึ้น มีความเข้าใจและให้การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร แผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นการเชิญชวนให้มีความฝันร่วม และช่วยกันทำในกิจกรรมดังกล่าวระหว่างผู้บริจาคกับองค์กร ประเภทของการบริจาค แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ การดำเนินการประจำปี , โครงการพิเศษ , สร้างอาคาร จัดหาเครื่องมือ และ กองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระดมทุนขนาดใหญ่มักจะพบมากที่สุดในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ , พิพิธภัณฑ์ศิลปะ สิ่งที่ต้องดำเนินก่อนนำแผนพัฒนาไปใช้ Hank Rosso ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแผนการระดมทุน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ หน่วยงาน : ต้องรวบรวมความต้องการทั้งภายในและภายนอก มีการทบทวนตรวจสอบ ต้องได้รับการยอมรับ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารองค์กร และบุคคลเหล่านั้นต้องเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มกำลังในการดำเนินการตามแผนที่กำหนด การบริหาร : ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้สนับสนุนหลักในการพัฒนาความต่อเนื่องขององค์กร กลุ่มผู้บริหารอาวุโส และกรรมการขององค์กร เป็นผู้ประสานงาน เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมการพัฒนาและคณะทำงาน :… Read More


การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางพาณิชย์ที่มีความสาคัญมากสาหรับเศรษฐกิจของหลายประเทศในอาเซียน ถึงแม้การท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อีกด้านหนึ่งการท่องเที่ยวก่อให้ผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ สังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย เช่น การที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากกว่าที่สิ่งแวดล้อมจะรองรับไหวจนเกิดปัญหาขยะ น้ำเสีย จนสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมในที่สุด เกิดปัญหาขัดแย้งกับคนในชุมชน เช่น ปริมาณน้ำไม่พอใช้ ปัญหาบุกรุกที่ดิน วัฒนธรรมในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวบ้านเราได้ปรับเปลี่ยนไปหลายแนวทาง นอกเหนือจากการท่องเที่ยวตามประเพณีนิยมที่ทำกันมายาวนานที่ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักคุ้นเคยกันดี ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้น ทุกวันนี้เรามีชุมชนเล็กๆมากมายที่เปิดตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้กำลังเป็นจุดเปลี่ยนของโลกแห่งการท่องเที่ยว เป็นทางเลือกใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว สำหรับประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับมีหลายทางคือประโยชน์ในด้านการพัฒนาของชุมชนเองโดยที่การท่องเที่ยวทำขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของชุมชนบางอย่างแต่ไม่ได้เพื่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นประโยชน์ก็จะตอบกับชุมชนนั้นๆ เช่น ต้องการแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม ชุมชนนั้นก็จะได้การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม ดังนั้นประโยชน์ก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายกับชุมชนในตอนแรกเพื่อประโยชน์ทางด้านการพัฒนาการจัดการมากกว่าประโยชน์ในเรื่องรายได้ การท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยคนในชุมชน จึงเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน เป็นการพัฒนาคนในชุมชนให้มีบทบาทที่สำคัญในการอนุรักษ์ความเป็นชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนชุมชนเป็นเหมือนบ้านของตนเองที่คอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความยินดี ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวได้สร้างรายได้ อาชีพ และการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มต่างๆ และเป็นการขยายภาคเศรษฐกิจของไทยให้ขยายตัวมากขึ้น แต่ผลอีกด้านของการท่องเที่ยวก็ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน ดังที่เราได้รับรู้รับฟังตามข่าวสารต่างๆซึ่งต้องพึงระวังในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ… Read More


ภูมิแพ้ ในเมื่อการรักษาด้วยการใช้ยาและเทคโนโลยีเป็นการพึ่งพาได้เพียงชั่วคราวคราว ลองมาดูกันว่าแล้วเราจะช่วยตัวเองในการพลิกฟื้นภูมิชีวิตที่มันเสียระบบไปได้อย่างไรบ้าง ออกกำลังกาย เมื่อออกกำลังกายจะมีเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆ มากขึ้นช่วยให้ลำไส้ย่อยอาหารดีขึ้นกระตุ้นการทำงานของสมอง และเพิ่มความแข็งแรงในทุกระบบของร่างกาย สมองหัวใจ ปอดผิวหนังอวัยวะภายในกล้ามเนื้อ หรือแม้แต่ระบบภูมิชีวิต ภูมิแพ้ และยังช่วยให้ร่างกายขับของเสีย รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมออกจากเซลล์ทุกเซลล์ได้มากขึ้นทำสมาธิ มีการศึกษาพบว่าการทำสมาธิช่วยลดความดันเลือด ความเครียดและความเจ็บปวดช่วยเสริมสร้างภูมิชีวิตในด้านจิตใจจะช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เผชิญกับโรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังได้ดีขึ้น อาหารเสริมภูมิชีวิต ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายจะดีเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราป้อนไปอาหารจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการปรับภูมิชีวิต นอกจากนี้ยังมีสารอาหารหลายชนิดที่ช่วยให้ระบบภูมิชีวิตดีขึ้น ภูมิแพ้ อาจเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของร่างกาย บางคนอาจมีอาการ ภูมิแพ้ ในระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบ โรค ภูมิแพ้ นั้นเป็นโรคที่สามารถพิสูจน์หาสาเหตุของโรคและสามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยบางคนเริ่มจากอาการแพ้อากาศเรื้อรัง เยื่อจมูกอักเสบ เมื่อไม่ได้ใส่ใจรักษา ต่อมาอาจกลายเป็นโรคหอบหืด โรคผื่นคันผิวหนัง เช่น เป็นลมพิษ ปวดศีรษะเรื้อรัง โรคอ่อนเพลียต่างๆ เป็นต้น บางคนเชื่อว่า ถ้าเด็กเป็นโรคหอบหืดตั้งแต่เล็กพอโตขึ้นอาจหายไปเองได้ และไม่จำเป็นต้องรักษาอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะโรคนี้อาจทำให้เจริญเติบโตช้า การปรับตัวเข้ากับสังคมเพื่อนๆ และสภาพแวดล้อมได้ไม่ดี เกิดปมด้อย เจ้าตัวเล็กอาจขาดความมั่นใน ส่วนเด็กที่แพ้อากาศ ถ้าไม่รักษาต่อมาก็อาจกลายเป็นโรคหอบหืดที่มีอาการของโรคแรงขึ้นเรื่อยๆ ได้ ปัจจุบันยารักษาโรคภูมิแพ้ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้นมีหลายประเภท ทั้งยารับประทาน ยาสูดเข้าหลอดลม… Read More


ธุรกิจมีรูปแบบการระดมทุนระยะยาว จำแนกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ การระดมทุนโดย Equity Financing และ Debt Financing ซึ่งแตกต่างกันตามสถานะความเป็นเจ้าของ กล่าวคือ Equity Financing เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนในธุรกิจและมีฐานะเป็นผู้ร่วมลงทุนหรือเจ้าของกิจการ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ในขณะที่การระดมทุนจาก Debt Financing หรือการกู้ยืมนั้น ผู้สนับสนุนเงินทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้และจะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมดังกล่าว หากธุรกิจที่ต้องการระดมทุนเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทางเลือกของการระดมทุนจะเปิดกว้างมากกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprises -SMEs) เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้การระดมทุนได้ทั้ง 2 แบบข้างต้นได้หลากหลายประเภท อาทิ การขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป การขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น และการจำหน่ายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีต้นทุนที่ต่ำ และมีความยืดหยุ่นมากกว่าบริษัทขนาดเล็กในการปรับสัดส่วนของแหล่งเงินทุนระยะยาวระหว่างหนี้สินและส่วนทุนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สำหรับ SMEs ที่อาจจะเป็นการเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว ไม่มีเงินทุนมากนัก และไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีทางเลือกในการระดมทุนค่อนข้างจำกัด ทางออกในการระดมทุนของบริษัทเหล่านี้จึงต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เป็นหลักและส่วนมากจะต้องอาศัยสินทรัพย์ของเจ้าของเป็นหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว อย่างไรก็ดี SMEs มีทางเลือกในการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดย Venture Capital ได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญเช่น Apple Intel… Read More


โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านวัตถุมีการพัฒนาสร้างสรรเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการศึกษาในโรงเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยปรับประยุกต์ให้เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยพัฒนาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย เพื่อให้คนมีชีวิตที่ดีงาม เก่งและมีความสุข ให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการให้มากที่สุดในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ความสำคัญของทรัพยากรการศึกษา 1.ทำให้สถานศึกษาดำเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และได้ผลตามความ มุ่งหมายของการจัดการศึกษา 2. เป็นการช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ 3. เป็นการช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านอื่นๆในสถานศึกษา 4. เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ทำให้กิจกรรมของสถานศึกษาดำเนินไปได้ 5. มีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของปริมาณและคุณภาพ จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆอยู่มากโดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของสถานศึกษาอันมีที่มาจากสาเหตุต่าง ๆเช่นความขาดแคลนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ทำให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกันตามปัจจัยข้างต้นจึงทำให้คุณภาพของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ต้องการจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีงามโดยมีแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาดังนี้ แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา สำหรับแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาพอสรุปได้ดังต่อไปนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542:… Read More


การระดมทุน นั้นมีความหมายที่กว้างขวางและผูกพันทั้งองกร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ชุมชนและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ คนที่จะเป็นนักระดมทุนจึงต้องเป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉง คิดอย่างก้าวหน้าและกล้าทำอีกทั้งจะต้องมีคุณธรรม ความซื่อตรงเป็นอย่างสูง ทั้งนี้การระดมทุนนั้นสามารถระดมทุนได้ในช่วงต่างๆดังนี้ 1.ทุกเทศกาลสำคัญที่คิดว่าสามารถระดมทุนได้ อย่างเช่น เทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันคริสต์มาส วันแม่ วันพ่อ หรือช่วงเข้าพรรษา เพื่อช่วยในการสะสมทุนให้เพิ่มมากขึ้น 2.เมื่อมีปัญหาที่รุนแรง อย่างเช่น เกิดภัยพิบัติต่างๆ เพื่อสามารถนำมาช่วยเหลือได้ สำหรับขั้นตอนการระดมทุน มีด้วยกัน คือ – องค์กรจะต้องพิจารณาและเปรียบเทียบความสามารถขององค์กร ว่าจำเป็นจะต้องระดมทุนหรือไม่ โดยการตั้งคำถามว่าการจะเปิดระดมทุนนี้จะทำให้เกิดประโยชน์อะไรต่อภารกิจบ้าง – จะต้องตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ประกอบด้วยบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกจากหลากหลายองค์กรที่น่าเคารพเชื่อถือและมีความโปร่งใส เป็นคนที่มีผลงานและมีเครือข่ายกว้างขวาง – คณะกรรมการร่วมกันประชุมและกำหนดสิ่งต่างๆ อย่างเช่น เป้าหมายการระดมทุน รูปแบบการระดมทุนเป็นอย่างไร การมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการนำไปปฏิบัติและอื่นๆ – การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ – จัดเก็บรายชื่อและข้อมูลต่างๆของเจ้าของทุนที่ให้การสนับสนุนไว้ – จัดทำจดหมายขอบคุณรวมทั้งสรุปผลการนำทุนที่ได้ไปใช้ เพื่อให้เจ้าของทุนทราบ – สรุปและประเมินผล รวมทั้งวางแผนปรับปรุงระดมทุนครั้งต่อไป วิธีการระดมทุนที่ดีนั้น ไม่ควรใช้วิธีการระดมทุนเพียงวิธีเดียว เพราะอาจจะทำให้เกิความเบื่อหน่ายได้ นอกจากนี้ผู้ที่จะเป็นนักระดมทุนจะต้องกล้าและมีความยืดมั่นในอุดมการณ์ จะต้องมีคุณธรรม… Read More


จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง 7.9 ริกเตอร์ที่ประเทศเนปาล และแผ่นดินไหวระลอกเล็กๆ อีกเกือบ 60 ครั้งที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลได้คร่าชีวิตผู้คนกว่า 2,500 คน และส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหรือไร้ที่อยู่อีกหลายแสนคน ประชาชนมากมายต้องนอนกลางแจ้งท่ามกลางอากาศหนาวเย็น โรงพยาบาลรัฐไม่สามารถรองรับผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตได้ ในขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเริ่มขาดแคลน จึงทำให้มีหลายๆ ประเทศ และหลายๆ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมายหลายประเทศ ระดมเงินทุน และสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นในการยังชีพ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประเทศเนปาล ตัวอย่างเช่น “ร่วมกับยูนิเซฟช่วยเด็กๆ เกือบ 1 ล้านคนจากเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล เด็กๆ และครอบครัวในเนปาลกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างเร่งด่วน โปรดบริจาคเงินให้ยูนิเซฟ” และองค์กรความช่วยเหลือนานาชาติ และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่เอเชีย ยุโรป และสหรัฐ ต่างเร่งส่งหน่วยกู้ภัยและความช่วยเหลือมายังเนปาล ประเทศอินเดีย ได้ส่งสิ่งของเข้าไปมีทั้งโรงพยาบาลส่วนหน้า ที่เคลื่อนย้ายทางอากาศได้ หน่วยวิศวกรรม อาหาร น้ำ เจ้าหน้าที่ทีมตอบสนองภัยพิบัติแห่งชาติ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ้าห่ม และเต็นท์ ขณะที่รัฐบาลสหรัฐให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือในวงเงิน 1 ล้านดอลลาร์ ด้านกองทัพสหรัฐเผยว่า เครื่องบินซี-17 โกล้บมาสเตอร์เดินทางถึงเนปาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่เกือบ 70 คน เช่นเดียวกับจีนที่จะส่งทีมค้นหา… Read More


ชนบทเป็นที่รวมของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และยังเป็นแหล่งผลิตและเป็นตลาดรองรับการขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจสาขาอื่น ด้วยเหตุนี้ชนบทจึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญและความมั่นคงของชาติ  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชนบทจึงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบโยงใยถึงทุกส่วนของสังคม การพัฒนาชนบทเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืน ในการวัดประเมินเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับสากลนั้น ตัวชี้วัดที่สำคัญ นอกเหนือจากความมั่งคั่งและความกินดีอยู่ดีคือ การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่เป็นบทบาทที่สำคัญที่รัฐจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้ระบุเป้าหมายของประเทศเกี่ยวกับชุมชนที่เข้มแข็ง ให้มีการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมและรับผิดชอบการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยตนเองอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพสำหรับทุกช่วงวัย โดยใช้แนวคิดพื้นฐาน 3 ประการคือ การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแบบบูรณาการโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และมุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของชุมชนชนบทดังกล่าวอย่างมาก จะพบว่าการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีต่างๆ  และขาดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลของชุมชนชนบท ทำให้สังคมชนบทมีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปในทางทำลายธรรมชาติมากกว่ารักษาความสมดุลของธรรมชาติ ระบบนิเวศต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ดังนั้น ชุมชนชนบทไม่สามารถพึ่งพาธรรมชาติได้อีกต่อไป นอกจากปัญหาที่กล่าวมาแล้ว โครงสร้างประชากรของไทยก็เป็นปัญหาหลักเช่นกัน เพราะประชากรไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุและมีผู้พิการมากขึ้น บุคคลที่อยู่ในวัยทำงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนเหล่านี้สามารถช่วยตัวเองด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ให้มากที่สุด ในขณะที่ต้องพัฒนาชุมชนชนบทให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกแบบคู่ขนาน เป้าหมายของคลัสเตอร์ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาสใน 5 ปีข้างหน้าคือ การพัฒนาให้เกิดชุมชนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเป็นต้นแบบและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อย่างน้อย 10 ชุมชน สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของชุมชนและขยายผลไปชุมชนอื่นหรือเกิดวิสาหกิจชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 12 เรื่อง เกิดฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารของชุมชนซึ่งกันและกัน 3 ฐานข้อมูล ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้ได้ มผช.… Read More


1. สหทัยมูลนิธิ โครงการท้องไม่พร้อม โครงการที่มุ่งป้องกันการทอดทิ้งเด็กโดยครอบครัวที่อยู่ในสถาวะยากลำบาก โดยช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้น ให้สามารถทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข ตลอดจนเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งได้รับการดูแลจากครอบครัวทดแทนชั่วคราวหรือครอบครัวอุปถัมภ์ และรับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมโดยถาวร เพื่อให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่น และอยู่ในสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของตน 2. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โครงการเด็กและเยาวชนต่างด้าว ปัจจุบันแม้ว่าลูกหลานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจะมีสิทธิเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเท่าเด็กไทย แต่พวกเขายังไม่สามาถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆได ้และส่งผลให้คุณภาพชีวิตและพัฒนาการของพวกเขาไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เราจึงมีวัถตุประสงค์เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเหล่านั้นรอบด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงศึกษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบให้สังคมรับทราบอยู่เสมอ ซึ่งการช่วยเหลือเยาวชนต่างด้าวไม่เพียงมีความสำคัญด้านมนุษยธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสังคมที่สงบสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์อีกด้วย 3. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการแห่งประเทศไทย โครงการมื้อนี้..พี่เลี้ยงน้อง เป็นโครงการที่ให้ผู้ใหญ่ใจดีสามารถแบ่งปันความสุขและอิ่มท้องเป็นทุนหรือประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมทักษะความรู้ต่างๆ เช่น อบรมนวดไทยสำหรับเด็กพิการ อบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น ฯลฯ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการทำงานด้านเด็กพิการโดยเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัว ดังนั้นทุกกิจกรรมจึงต้องมีผู้ปกครองของเด็กร่วมด้วยทุกครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีจำนวนครอบครัวเด็กพิการ ประมาณ 15-20 ครอบครัว โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาฟื้นฟูที่ตัวเด็กพิการทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ควบคู่กันไป 4.The Voice เสียงจากเรา มูลนิธิหาทุนเพื่อช่วยเหลือสุนัข แมวจรจัด และสัตว์ยากไร้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย โดยจะรับส่งที่โรงพยาบาลโดยทีมอาสาสมัคร พร้อมช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและให้บ้านพักพิงแก่สัตว์ต่างๆอีกด้วย… Read More


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช. ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่ โดยจัดตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต จำนวน แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยความสัมพันธ์แบบ partnershipในฐานะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ทั้งนี้เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ อำนาจหน้าที่ของ สปสช. – รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน – เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริการสาธารณสุข – จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ – บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด –… Read More