ชนบทเป็นที่รวมของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และยังเป็นแหล่งผลิตและเป็นตลาดรองรับการขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจสาขาอื่น ด้วยเหตุนี้ชนบทจึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญและความมั่นคงของชาติ  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชนบทจึงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบโยงใยถึงทุกส่วนของสังคม การพัฒนาชนบทเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืน ในการวัดประเมินเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับสากลนั้น ตัวชี้วัดที่สำคัญ นอกเหนือจากความมั่งคั่งและความกินดีอยู่ดีคือ การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่เป็นบทบาทที่สำคัญที่รัฐจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้ระบุเป้าหมายของประเทศเกี่ยวกับชุมชนที่เข้มแข็ง ให้มีการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมและรับผิดชอบการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยตนเองอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพสำหรับทุกช่วงวัย โดยใช้แนวคิดพื้นฐาน 3 ประการคือ การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแบบบูรณาการโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และมุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของชุมชนชนบทดังกล่าวอย่างมาก จะพบว่าการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีต่างๆ  และขาดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลของชุมชนชนบท ทำให้สังคมชนบทมีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปในทางทำลายธรรมชาติมากกว่ารักษาความสมดุลของธรรมชาติ ระบบนิเวศต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ดังนั้น ชุมชนชนบทไม่สามารถพึ่งพาธรรมชาติได้อีกต่อไป นอกจากปัญหาที่กล่าวมาแล้ว โครงสร้างประชากรของไทยก็เป็นปัญหาหลักเช่นกัน เพราะประชากรไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุและมีผู้พิการมากขึ้น บุคคลที่อยู่ในวัยทำงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนเหล่านี้สามารถช่วยตัวเองด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ให้มากที่สุด ในขณะที่ต้องพัฒนาชุมชนชนบทให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกแบบคู่ขนาน เป้าหมายของคลัสเตอร์ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาสใน 5 ปีข้างหน้าคือ การพัฒนาให้เกิดชุมชนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเป็นต้นแบบและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อย่างน้อย 10 ชุมชน สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของชุมชนและขยายผลไปชุมชนอื่นหรือเกิดวิสาหกิจชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 12 เรื่อง เกิดฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารของชุมชนซึ่งกันและกัน 3 ฐานข้อมูล ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้ได้ มผช.… Read More


1. สหทัยมูลนิธิ โครงการท้องไม่พร้อม โครงการที่มุ่งป้องกันการทอดทิ้งเด็กโดยครอบครัวที่อยู่ในสถาวะยากลำบาก โดยช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้น ให้สามารถทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข ตลอดจนเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งได้รับการดูแลจากครอบครัวทดแทนชั่วคราวหรือครอบครัวอุปถัมภ์ และรับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมโดยถาวร เพื่อให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่น และอยู่ในสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของตน 2. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โครงการเด็กและเยาวชนต่างด้าว ปัจจุบันแม้ว่าลูกหลานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจะมีสิทธิเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเท่าเด็กไทย แต่พวกเขายังไม่สามาถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆได ้และส่งผลให้คุณภาพชีวิตและพัฒนาการของพวกเขาไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เราจึงมีวัถตุประสงค์เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเหล่านั้นรอบด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงศึกษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบให้สังคมรับทราบอยู่เสมอ ซึ่งการช่วยเหลือเยาวชนต่างด้าวไม่เพียงมีความสำคัญด้านมนุษยธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสังคมที่สงบสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์อีกด้วย 3. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการแห่งประเทศไทย โครงการมื้อนี้..พี่เลี้ยงน้อง เป็นโครงการที่ให้ผู้ใหญ่ใจดีสามารถแบ่งปันความสุขและอิ่มท้องเป็นทุนหรือประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมทักษะความรู้ต่างๆ เช่น อบรมนวดไทยสำหรับเด็กพิการ อบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น ฯลฯ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการทำงานด้านเด็กพิการโดยเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัว ดังนั้นทุกกิจกรรมจึงต้องมีผู้ปกครองของเด็กร่วมด้วยทุกครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีจำนวนครอบครัวเด็กพิการ ประมาณ 15-20 ครอบครัว โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาฟื้นฟูที่ตัวเด็กพิการทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ควบคู่กันไป 4.The Voice เสียงจากเรา มูลนิธิหาทุนเพื่อช่วยเหลือสุนัข แมวจรจัด และสัตว์ยากไร้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย โดยจะรับส่งที่โรงพยาบาลโดยทีมอาสาสมัคร พร้อมช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและให้บ้านพักพิงแก่สัตว์ต่างๆอีกด้วย… Read More


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช. ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่ โดยจัดตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต จำนวน แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยความสัมพันธ์แบบ partnershipในฐานะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ทั้งนี้เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ อำนาจหน้าที่ของ สปสช. – รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน – เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริการสาธารณสุข – จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ – บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด –… Read More


หลายคนนั้นสงสัยว่าทำไมใครๆก็พูดถึงเกมออนไลน์กัน ยิ่งถ้าเกมออนไลน์มาใหม่ยิ่งได้รับความสนใจ หรือบางคนถึงขั้นอาการหนักนั้นก็คือติดเกม ซึ่งทุกอย่างในโลกนี้ เมื่อมีข้อเสียก็ต้องมีข้อดีบางอย่างอยู่บ้าง เช่น มีหลายเกมที่ช่วยฝึกการสังเกต ฝึกทักษะความไวในการโต้ตอบ ฝึกไหวพริบ สร้างสรรค์หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆบางเกมทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลบจากโลกภายนอก แต่เด็กบางคนที่อยู่กับจอคอมพิวเตอร์หรือตู้เกมทั้งวัน จึงอาจกลายเป็นเด็กที่อยู่แต่กับตัวเองได้เหมือนกัน การเล่นอย่างขาดการควบคุมที่เรียกว่าติดเกมนั้น ส่งผลให้เด็กใช้เวลากับการเล่นเกมส์จนขาดความกระตือรือร้น ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองที่จะทำกิจวัตรประจำวัน และหน้าที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการเรียน เพราะส่วนใหญ่เมื่อได้เล่นเกมแล้วจะเล่นอย่างหมกมุ่น ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกาย ทั้งเรื่องสายตา ความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมอื่นๆ เด็กบางคนที่อยู่กับจอคอมพิวเตอร์หรือตู้เกมทั้งวัน จึงอาจกลายเป็นเด็กที่อยู่แต่กับตัวเอง ขาดทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับคนอื่น เด็กที่ติดเกมหลายคนจะหงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย ไม่รู้จักแบ่งปันคนอื่น ใจแคบ และหลายคนก้าวร้าวมากขึ้น ส่วนคุณพ่อคุณแม่อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อเกมให้ลูกเล่น เพราะทนลูกเรียกร้องไม่ไหว หรือกลัวว่าลูกจะไม่ทันเพื่อน หรือเพราะเห็นประโยชน์จากเกมอยู่ไม่น้อย เมื่อซื้อเกมให้ลูกเล่นแล้วก็ต้องคาดคำนึงพฤติกรรมในอนาคตของลูกไว้บ้าง ตลอดจนต้องใส่ใจกำกับดูแลการเล่นของลูกกันตั้งแต่ต้นให้ดีเลยทีเดียว การดูแลมีจุดสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ ดูแลเวลาเด็กเล่นเกม และดูเกมที่ลูกเลือกเล่น ในประเด็นแรก คุณพ่อคุณแม่ต้องมีกติกาชัดเจนว่าเล่นเกมได้เวลาไหน นานเท่าไหร่ เช่นจะให้เล่นได้หลังจากทำการบ้านเสร็จแล้ว ไม่เกินครึ่งชั่วโมง กำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อตกลง พร้อมมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ เป็นทางเลือกให้ลูกด้วย อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไปเรื่อยๆ หรือใช้วิธีพูดโดยไม่มีท่าทางกำกับอย่างหนักแน่นจริงจังประการที่สองที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเรียนรู้เกมที่ลูกเล่นด้วย พูดคุยกับลูกเรื่องเกมที่เขาสนใจ เลือกเกมออนไลน์ที่เป็นกีฬา… Read More


“afterword”คือกิจการเพื่อสังคมที่ใช้แนวคิดการระดมทุนแบบใหม่เพื่อสนับสนุนให้เกิดหนังสือที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของนักอ่าน หนังสือดี แต่ตีพิมพ์ไม่ได้ เพราะสำนักพิมพ์ประเมินแล้วว่า “ไม่มีตลาด” โลกของหนังสือแคบลงทุกวันเพราะขาดความหลากหลาย ค่าตอบแทนนักเขียนไม่พอยาไส้ ครั้นจะออกมาตั้งสำนักพิมพ์เองก็ไม่เก่งบริหาร ไม่ถนัดการตลาด พาลจะ “เจ๊ง” เอาได้ง่ายๆ ขณะคนอ่าน ทำอย่างไรจะได้อ่านหนังสือที่อยากอ่าน และมีส่วนร่วมในการผลิตหนังสือดีๆ สักเล่ม นี่คือคำถามที่ค้างคาใจคนในโลกวรรณกรรมมานาน จุดประกายไอเดียคนกลุ่มหนึ่ง ให้จัดตั้ง “afterword” (อาฟเตอร์เวิร์ด) กิจการเพื่อสังคมที่ใช้การระดมทุนแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดหนังสือที่ดี ตรงตามความต้องการของนักอ่าน “การระดมทุน ถ้ามองในแง่ธุรกิจ หรือเชิงการลงทุน ถ้าลงเงินไปแล้วหนังสือเกิดไม่ได้เพราะเงินที่ได้มาไม่ถึงเป้าหมาย เราก็คืนเงินให้ แต่ถ้าเกิดได้ ก็จะได้รับหนังสือหรือของอย่างอื่นตอบแทน ซึ่งผลตอบแทนก็ขึ้นกับเงินที่นำมาลงทุน เช่น สองร้อยบาท อาจได้หนังสือปกอ่อนหนึ่งเล่ม ห้าร้อยบาท ได้ปกแข็งมาหนึ่งเล่ม เป็นต้น มันมีผลตอบแทนที่ชัดเจนมากกว่าแค่ในเชิงจิตใจ” เขาบอกว่า วิธีระดมทุนมาผลิตหนังสือ จะผลักดันให้เกิดแรงจูงใจการสร้างสรรค์งานเขียนใหม่ๆ และผลของการระดมทุนได้สำเร็จ มักเกิดจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของกลุ่มคนที่สนใจและเห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกัน จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้สนับสนุน “นี่เป็นช่องทางที่จะสำรวจวิธีทำธุรกิจแบบใหม่ พื้นที่นี้เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามท้องตลาด หรือเป็นพื้นที่สำหรับนักเขียนหน้าใหม่ มันไม่ใช่แค่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในระบบ เป็นผลประโยชน์ที่มากกว่าตัวปัจเจก” ขณะที่ระบบใหม่ ไม่ต้องขายผ่านสายส่งเหมือนเก่า… Read More